VEGA 1-4074-07

-> Home page -> Research flag

Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania znalostí s využitím metadát pre sémantický popis znalostí

Anotácia projektu:

Projekt sa zameriava na prácu so znalosťami v tvare metadát. Tieto metadáta umožňujú definovať obsah informačných entít (najčastejšie v tvare textových dokumentov) spôsobom vhodným pre strojové spracovanie. Dôraz je kladený na využitie doménových teórií reprezentovaných v tvare ontologických znalostných modelov, ktorých prvky môžu byť použité pre anotovanie informácií. Predpokladá sa prínos projektu v oblastiach:
 • Anotovanie znalostí s využitím klasifikačných aj zhlukovacích algoritmov
 • Generovanie abstraktov
 • Dolovanie webu s využitím znalostných modelov
 • Tvorba konceptuálnych ontologických modelov
 • Vyhľadávanie v prostredí sémanticky popísaných znalostí
 • Podpora procesov tvorby nových znalostí
 • Dolovanie v textoch v distribuovanom prostredí

Kľúčové slová:

Anotovanie dokumentov, znalostný model, modelovanie znalostí, ontológia, dolovanie v textoch, strojové učenie

Riešitelia projektu:

 • Marián Mach - vedúci projektu
 • Sabol Tomáš
 • Paralič Ján - zástupca vedúceho projektu
 • Machová Kristína
 • Hreňo Ján
 • Butka Peter
 • Bednár Peter
 • Sarnovský Martin
 • Smatana Peter
 • Babič František
 • Skokan Marek
 • Ročkai Viliam
 • Kostelník Peter
 • Furdík Karol
 • Wagner Jozef
 • Jasem Pavol
 • Lukáč Gabriel
 • Vrana Jozef

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu:

 • TBD

Copyright © MM
Last updated 17.8.2009